Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Platforma digitala        Contact        Camere video live       


Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar general
Administrator public
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Regulament de organizare si functionare
Regulament de ordine interioara
Proiecte cu finatare europeana
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2023-2030
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bailesti pentru perioada 2021 - 2027

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Anunturi concurs
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Institutii subordonate
Strategia nationala anticoruptie
Prelucrarea datelor cu caracter personal


Accesibilitate
Accesibilitate web


Lista documentelor de interes public disponibile din oficiu


a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autoritătii sau instituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale functionarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autoritătii sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vatamată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.


Lista documentelor produse și gestionate


- Procese-verbale ale sedintelor Consiliului Local;
- Hotarari adoptate in sedintele Consiliului Local;
- Dispozitii ale Primarului;
- Registru de evidenta a hotararilor Consiliului Local al municipiului Bailesti;
- Procese verbale si avize ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local-comisia economica, comisia pentru urbanism si amenajarea teritoriului, comisia juridica, comisia pentru cultura si comisia pentru agricultura;
- Registru privind evidenta sigiliilor si a stampilelor;
- Anexele nr.1, 2a, 2b, 3, 4, 6, 10, 11, 16 si 19 conform carora s-au pus in posesie cetatenii. Hotarari ale Comisiei Locale si Comisiei Judetene de aplicare a Legii 18/1991;
- Registrul de evidenta eliberarii titlurilor de proprietate. Informarea anuală a primarului;
- Regulament de organizare și funcționare;
- Rapoartele privind activitatea consilierilor locali;
- Regulament de ordine interioară;
- Registru autorizatii (mijloace de transport);
- Actiuni in justitie unde institutia este parte in procese;
- Răspunsuri la solicitări primite de cetățeni, instituții publice, ONG;
- Registrul de inregistrare contracte arendare;
- Contracte inchirire teren arabil si pasuni - Consiliul Local Bailesti;
- Registrul agricol;
- Cadastrul funciar;
- Registru de evidență a ofertelor de vânzare a terenutilor situate în extravilan în baza Legii 17/2014;
- Atestate producător agricol (Legea nr.145/2014);
- Oferte de vânzare-cumpărare a terenului extravilan în temeiul Legii nr.17/2014;
- Registru de evidenta a datoriei publice locale;
- Evidenta si administrarea bunurilor comune (Primarie, unitati de invatamant, cultura, spital etc.);
- Organigrama si stat de functii;
- Bugetul local aprobat cu intreaga documentatie (comunicari, anunturi, suplimentari, etc.);
- Registru pentru cereri acordare ajutor social si alocatiade sustinere familiala;
- Registrul pentru evidenta minori si persoane majore lipsite de ocrotire;
- Registrul pentru cereri privind indemnizatia de crestere copil/stimulent crestere copil in baza OUG 48/2005;
- Situatii, centralizatoare, acordare ajutoare alimente;
- Situație lunară și rapoarte statistice privind ajutorul de incalzire a locuintei conf. Legii nr.416/2001;
- Situație lunară și rapoarte statistice privind ajutorul social conf. Legi nr.416/2001;
- Situație lunară și rapoarte statistice privind ajutorul social conf. Legi nr.416/2001;
- Registrul de evidenta al salariaților;
- Caiete sarcini, dosare achizitie, documente calificare, propuneri tehnice si financiare privind licitațiile publice;
- Registrul mijloacelor fixe, evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, amortizari;
- Registru autorizatii (mijloace de transport);
- Autorizații de construire/desființare;
- Certificate de urbanism;
- Planul Urbanistic General, Plan Urbanistic Zonal si Planul Urbanistic de Detaliu;
- Evidenta monumentelor istorice;
- Evidență zone verzi;
- Documente privind concesionarile-contracte;
- Documente cu privire la inchirieri-contracte;
- Evidenta nomenclatorului stradal;
- Registrul de evidenta autorizatii;
- Evidenta imobilelor proprietate de stat;
- Alte documente și informații care nu sunt exceptate de la liberul acces al cetățenilor – art 12 alin 1 din Legea 544/2001

Municipiul Bailesti
Asezare geografica
Festivitati locale
Personalitati

Registrul Agricol
Vanzare-cumparare terenuri agricole
Link permanent buletine avertizare (Dolj) ale ANF

Urbanism
Anunturi urbanism
Regulament urbanism
Plan urbanistic general
Autorizatii de construire/desfiintare
Certificate de urbanism
Nomenclator stradal

Impozite si Taxe
Comunicari
Lista documente, formulare tip şi acte necesare

Stare Civila
Anunturi
Publicatii casatorii
Acte necesare

Asistenta Sociala
Anunturi
Activitatea proprie
Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

Mediu si ISU
Anunturi si comunicari
Informatii deseuri

Transparenta
Monitorul Oficial Local
Dezbateri publice
Grila salarizare
Consilii consultative cetatenesti


Zaibar.ro Bailesti - Blog and Community

© 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
Toate drepturile rezervate