Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Platforma digitala        Contact        Camere video live       


Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar general
Administrator public
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Regulament de organizare si functionare
Regulament de ordine interioara
Proiecte cu finatare europeana
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2023-2030
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bailesti pentru perioada 2021 - 2027

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Anunturi concurs
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Institutii subordonate
Strategia nationala anticoruptie
Prelucrarea datelor cu caracter personal


Accesibilitate
Accesibilitate web


Stare civila

Acte necesare sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

ACTE NECESARE pentru eliberarea ”Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale” - Anexa nr. 24 la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice şi Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 2052/bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale

 • Cerere tip
 • Certificat de deces pentru persoana decedată după care se face succesiunea;
 • Certificat de atestare fiscală – original, eliberat de unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află amplasat imobilul, pe numele defunctului;
 • Certificat de naştere și de căsătorie pentru soţia supravieţuitoare/soţul supravieţuitor, sau sentinţa judecătorească prin care s-a pronunţat desfacerea căsătoriei (divorţul) în cazul în care aceştia se recăsătoresc;
 • Certificat de naştere și de căsătorie (în cazul schimbării numelui) pentru moştenitori;
 • Actul de identitate pentru toți moștenitorii;
 • Titlul de proprietate în situaţia în care obiectul succesiunii se referă la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar;
 • Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor deţinute de persoana decedată după care urmează a se dezbate succesiunea (contract vânzare - cumpărare/construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integral, testament etc;


 • Actele doveditoare se prezintă în original.
  Verificarea documentelor şi eliberarea Anexei nr. 24 se realizează în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.

  NOTĂ: Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 se eliberează o singură data la cererea moştenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului.
  Persoană îndreptățită să solicite eliberarea Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 este persoana care face dovada scrisă că are vocație succesorală (este una din prezumtivii moștenitori legali sau testamentarii) a defunctului-autor al succesiunii.
  Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfășoară exclusiv în fața notarului public competent sau a instanței judecătorești în a cărei raza teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul. Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 nu atestă calitatea de moştenitor și nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile deținute de defunct.
  Documentele se depun personal, de către unul din prezumtivii moştenitori sau prin împuternicit, cu procură notarială.
  Municipiul Bailesti
  ALEGERI 2024
  Asezare geografica
  Festivitati locale
  Personalitati

  Registrul Agricol
  Vanzare-cumparare terenuri agricole
  Link permanent buletine avertizare (Dolj) ale ANF

  Urbanism
  Anunturi urbanism
  Regulament urbanism
  Plan urbanistic general
  Autorizatii de construire/desfiintare
  Certificate de urbanism
  Nomenclator stradal

  Impozite si Taxe
  Comunicari
  Lista documente, formulare tip şi acte necesare

  Stare Civila
  Anunturi
  Publicatii casatorii
  Acte necesare

  Asistenta Sociala
  Anunturi
  Activitatea proprie
  Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

  Mediu si ISU
  Anunturi si comunicari
  Informatii deseuri

  Transparenta
  Monitorul Oficial Local
  Dezbateri publice
  Grila salarizare
  Consilii consultative cetatenesti


  Zaibar.ro Bailesti - Blog and Community

  © 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
  Toate drepturile rezervate