Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Contact        Site map        Forum
Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar general
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Impozite si taxe
Proiecte cu finatare europeana
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Bailesti pentru perioada 2014 - 2020

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Hotarari
Procese verbale
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Strategia nationala anticoruptie
Anunturi
Anunturi concurs
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Accesibilitate
Accesibilitate webServiciul Asistenta si Protectie Sociala

Acte necesare pentru a beneficia de ajutor de urgenta:

 • Cerere
 • Copie act de identitate solicitant;
 • Copii acte de identitate ale membrilor familiei cu care locuieşte solicitantul;
 • Acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap(acolo unde este cazul );
 • fişa de la asociaţia de proprietari din care să rezulte plăţile restante/efectuate.
 • taloane de plată/ cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizaţiecu caracter permanent din luna anterioară/curentă depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă;
 • adeverinţă eliberată de angajator cu venitul net realizat din luna anterioară/curentă depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă;
 • adeverinţă din care să reiasă statutul de elev/student cu precizarea dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;
 • acte medicale din care să rezulte starea de sănătate a solicitantului/membri de familie (după caz), precum şi reţete, trimiteri, tratamente prescrise de medicul specialist;
 • alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă.alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă;
 • declaraţie notarială din care să reiese faptul că aţi fost singura/singurulcare v-aţi ocupat şi aţi suportat în totalitate cheltuielile cu înmormântarea şi că nu aţi primit sprijin material din partea altor instituţii;
 • dovezi din care să reiese suportarea cheltuielilor cu înmormântarea (chitanţe, facturi).
 • copie certificat decedat, faţă-verso.


 • Acte necesare pentru dosar VMG (venit minim garantat):

 • Cerere
 • Certificate naştere copii (original şi copie);
 • Certificat căsătorie (original şi copie);
 • Certificat naştere soţ şi soţie (original şi copie) sau solicitant;
 • Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie, în cazul cetăţenilor români;
 • Permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă sau document de identitate eliberat de autorităţile române competente sau, după caz, paşaportul în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;
 • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • Act din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator al solicitantului;
 • Alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • Adeverinţă de la Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele apte de muncă din familie cu vârsta cuprinsă între 16ani şi vârsta standard de pensionare;
 • Adeverinţă pentru copii aflaţi în întreţinere în vârstă de peste 7 ani de la unităţile şcolare din care să rezulte dacă frecventează sau nu cursurile şcolare cu precizarea dacă beneficiaza de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;
 • Acte din care să rezulte încadrarea (pentru persoanele aflate în întreţinere) în categoria persoanelor cu handicap accentuat saugrav ori în gradul I sau II de invaliditate şi cuantumul ajutorului, după caz;
 • Cupoanealocaţii de stat;
 • Talonul deplată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venit lunar de completare;
 • Adeverinţă cu venitul net realizat de persoaneleîncadrate pe bază de contract de muncă;
 • Cupoane pentru toate tipurile de pensie de care beneficiază membrii familiei, inclusiv de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi pentru toate tipurile de indemnizaţii cu caracter permanent ;
 • Talon de plată a ajutorului special acordat persoanelor cu handicap precum şi a ajutorului bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate;
 • Adeverinţă eliberată de centrul militar cu ajutorul social lunar pentru soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu ;
 • Adeverinţă de la locul naşterii şi de la Primăria Municipiului Băilești, din care să rezulte terenul agricol din proprietate, tipul şi suprafaţa terenului şi venitul anual realizat în anulprecedent ;
 • Adeverinţă, pentru cei care nu au domiciliul în Băilești –eliberată de primăria localităţii în a cărei zonă teritorială işi au domiciliul, din care să rezulte că nu au depus cerere şi nu beneficiază de ajutor social conform prevederilor Legii nr.416/2001 modificată şi completată prin Legea nr.115/2006 precum şi bunurile aflate în proprietate (clădiri, terenuri, auto).
 • Hotărâre divorţ-definitivă şi irevocabilă, după caz.


 • Acte necesare pentru acordare tichete grădiniţă:

 • Cerere tip
 • dovada înscrierii la grădiniţă( seva specifica data înscrierii în unitatea de învăţământ din anul actual);
 • livret de familie;
 • certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie);
 • certificat căsătorie, părinţi(original şi copie);
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţarea adopţiei(original şi copie);
 • Dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socialăşi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsuraplasamentului;hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • acte de identitate: BI/CI, a părinţilor/reprezentant legal(original şi copie);
 • certificat naştere sau cartea de identitate ale celorlalţi membrii ai familiei(original şi copie);
 • certificat de deces-(părinte) unde este cazul (copie şi original);
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor(se vor lua în calcul veniturile realizate cu o lună înaintea înscrierii copilului în unitatea de învăţământ);
 • În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi parte ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie;
 • Hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi sau despărţiţi în fapt.Notă: Pentru familiile beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001cu modificările şi completările ulterioare sau de alocaţie pentru susţinerea familiei conform prevederilorLegii nr.277/2010privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare stimulentul se acordă doar pe bază de :
 • Dovada înscrierii la grădiniţă;


 • Acte necesare stabilirii şi acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

 • Cerere tip acordare sau Cerere tip modificare
 • copie a B.I./C.I./C.I.P., pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani sau permise de şedere temporară/permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
 • copii ale certificatelor de naştere pentru toţi membrii familiei;
 • certificat de căsătorie, după caz
 • certificat de deces, după caz;
 • copie act de proprietate, contract de închiriere/subînchiriere (după caz);
 • factura lunii anterioare pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică;
 • extras de cont bancar din luna anterioară depunerii cererii (pentru persoanele care deţin depozite bancare);
 • copie a hotărârii definitive de încuviinţare aadopţiei, de plasament familial al minorului, potrivitlegii;
 • copie a hotărâriide delegare temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana minorului;
 • copie a actului din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • copie după hotărârea judecătorească de divorţ/încredinţare minori;
 • adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”, precum şi specificaţia „a beneficiat/nu a beneficiat de vouchere de vacanţă”), după caz;
 • cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
 • copie decizie indemnizaţie de şomajşi cupon indemnizaţie de şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
 • decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
 • adeverinţă privind veniturile realizate din dividende, părţi sociale;
 • adeverinţă/extras de cont bancar/cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
 • adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;
 • copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri;
 • în situaţia în care există neconcordanţă între adresa din B.I./C.I. şi actul de proprietate/închiriere se va prezenta copie certificat nomenclatură stradală.


 • Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, copiile actelor doveditoare vor fi însoţite de originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii în acest sens.


  Acte necesare dosar Alocaţie pentru Susţinere a Familiei:

 • Cerere tip acordare sau Cerere tip modificare
 • Certificat Fiscal eliberat deDirecţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, pentru toţi membrii familiei majori;
 • pentru persoanele care nu au domiciliu înCraiova, Certificat Fiscal de la Primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte bunurile deţinute (clădiri, terenuri, autoturisme,etc.) şi adeverinţă din care să rezulte că nu au depus cerere şideclaraţie pe propria răspundere în vederea acordării alocaţieipentru susţinerea familiei;
 • carte deidentitate/certificat înmatriculare autoturism, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri (copie şi original);
 • acte doveditoare de venit:-pentru salariaţi, adeverinţăeliberată de angajator, în care se va specifica salariul net, realizat în luna anterioară depunerii cererii şi dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă;-pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj: talon şomaj + copie decizie;-pentru pensionari: talon pensie + copie decizie;-pentru persoanele aflate în indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 ani/stimulent, adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj (Str. Unirii, nr. 10); -orice alt act doveditor de venit;
 • pentru persoanele care nu realizează nici un fel de venituri, declaraţie notarială pe propria răspundere sauadeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj( Str. Eugeniu Carada, nr. 13A);
 • pentru copii de vârstă şcolară: adeverinţă elev;
 • pentru preşcolari: cupon alocaţie de stat/ extras de cont (dovadă virament alocaţie de stat în cont);➢hotărâre judecătorească de divorţ/ încredinţareminori, pentru familia monoparentală;
 • hotărâre definitivă de încredinţare a adopţiei/ de încredinţare în plasament familial a minorilor ;
 • dovada prin care soţul/soţia suntarestaţi preventiv pe o perioadă maimare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • certificat de încadrare intr-un grad de handicap(copie şi original);
 • carte de identitate-soţ, soţie şi copii cu vârsta peste 14 ani (copie şi original);
 • certificat de naştere pentru toţi membrii familiei (copie şi original);
 • certificat de căsătorie(copie şi original);
 • livretde familie-eliberat de Serviciul Stare Civilă(copie şi original);
 • dosar cu şină.
 • Dosarele/cererile de modificare, încetarea dreptului se depun, la sediul biroului, până la data de 20 a lunii. În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia, ca în termen de maxim 15 zile, să comunice în scris modificările intervenite. Comunicarea este însoţită de foto copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite PLAFON LEGAL < 530 lei (venit net lunar pe membru de familie).  LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII DREPTULUI LA ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI(Anexa nr. 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare)

  Bunuri imobile:

 • Clădiri sau alte spaţii locativeînafara locuinţei de domiciliuşi a anexelor gospodăreşti, ori alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat, etc. ;
 • Terenul intravilan sau extravilan pe care se află locuinţa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1000 mp în zonaurbană şi 2000 mp în zona rurală.

  Bunuri mobile:

 • Autoturism/Autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinatetransportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;Mai mult de un autoturism /motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;Autovehicule: autoutilitare,autocamioane de orice fel cu sau fărăremorci, rulote, autobuze, microbuze;Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;Depozite bancare:
 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzilor;Terenuri/animale şi/ sau păsări.
 • Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeştesuma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
 • În cazul în care familia formată din soţ, soţie/bărbatul şi femeia necăsătoriţi sau persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia are în proprietate, închiriere, comodat sau în altă formăde deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută la art. 8 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta nu beneficiază de alocaţie.
 • În situaţia în care solicitantul, la data solicitării alocaţiei pentru susţinerea familiei este beneficiar de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de ajutor pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează formularul de cerere prevăzut în Anexa nr. 1a la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  Precizăm că alocaţia de stat pentru copiiprevăzutăde Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul personal complementarprevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ajutoarele de stat acordate în baza O.G. nr. 14/2010privind măsurifinanciare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordateproducătoriloragricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, bursele şcolare, sumeleacordate în baza art. 51 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/201, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul educaţionaloferit, conform prevederilorLegii nr. 248/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământulpreşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, sprijinul financiarprevăzut de H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie social “Bani de liceu” cu modificările şi completările ulterioare, sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială “Bursa Profesională”prevăzut de H.G. nr. 1062/2012 privind modalitateade subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevi care frecventează învăţământul profesional, veniturile obţinutedin activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, nu sunt luate în calcul la stabilirea venitului net al familiei, aşa cumacestea sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şicompletările ulterioare.

 • De alocaţia pentru susţinerea familiei pot beneficia familiile format din soţ, soţie/bărbatul şi femeia necăsătoriţi sau persoanele singure şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora care realizează venituri de până la 530 lei/membru de familie, cuantum stabilit în funcţie de venitul net lunar, respectiv numărul copiilor în vârstă de până la 18 ani, care frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care întrerup dinmotive medicale şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

  Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învăţământ organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi dovada eliberată de secretariatele comisiilor pentru protecţia copilului, prin care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege.

  Dacă unul dintre copiii aflaţi în întreţinerea familiei format din soţ, soţie/bărbatul şi femeia necăsătoriţi sau a persoanei singure, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, acesta este luat în calcul la stabilireavenitului net al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţiase va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.  Acte necesare pentru Acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului/stimulent de inserţie lunar conform O.U.G. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare:

  a) Acordarea concediului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare
  Lista acte necesare

 • Cerere tip de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului si Declaraţiile pe propria răspundere
 • Carte identitate – soț si soție – original și copie;
 • Certificat de căsătorie – original şi copie;
 • În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, se va prezenta anchetă socială efectuată de către Serviciul Autoritate Tutelară. Actele necesare în vederea obţinerii anchetei sociale (copie adeverinţă angajator/elev/student, copii BI/CI părinţi, copie certificat naşterecopil) .
 • Certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul – original şi copie;
 • Certificatele de naştere ale celorlalţi copii original şi copie;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap, după caz –original şi copie;
 • Acte doveditoare, după caz, privind componenţa familiei, filiaţia copiilor, situaţia lor juridică –(original şi copii), Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, Hotărâre judecătorească de încuvinţare a adopţiei, Hotărâre judecătorească sau hotărâre D.G.A.S.P.C pentrumăsura plasamentului, plasamentului în regim de urgenţă, Hotărâre judecătorească de instituire a tutelei sau hotărâre a autorităţii tutelare, Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină deexerciţiu al drepturilor civile
 • Adeverinţă (anexa2) eliberată de angajator sau alte autorităţi competente din care să rezulte că persoana îndreptăţită realizează/a realizat venituri cu caracter salarial, sau a frecventat cursurile de zi - în ultimii 2 ani-şi nu a repetat anul scolar ale unei institutii de stat sau particulare acreditate (adeverinta tip pt eleve/studente)
 • Adeverință eliberată de Administraţia Financiară privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul precum și venitul estimat în anul fiscal în care s-a născut copilul, dovada suspendării activităţiiprecum și copie după declarația unică, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole
 • Dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaților unici, privind veniturile realizate de aceștia
 • Adeverință eliberată de Administraţia Financiară din care să rezulte veniturile realizate, data începerii activității precum și data suspendării, în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
 • Decizia de suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului-copie certificată pentru conformitate cu originalul de către angajator/decizie încetare activitate;
 • Indemnizaţia se poate vira într-un cont bancar-extrasul de cont trebuie adus în copie pe numele solicitantului
 • Dosar de carton cu şină
 • În cazul în care intră tata în concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului trebuie prezentată şi adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada în care a fost sau nu platită indemnizaţia de maternitate (adică concediul prenatal si postnatal)sau declarațiatipentru mamele care nu au beneficiat de indemnizaţia dematernitate.
 • Beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este obligat să comunice AJPIS Dolj în scris orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia. Potrivit prevederilor O.U.G nr.111/2010, cu modificările şi completările ulterioare persoanele care au realizat timp de 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală,venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit, pot beneficia de:
 • concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani ,precum şi o indemnizaţie lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, care nu poate fi mai mică de1250 lei.
 • Părintele care se reîntoarce la muncă cu cel puţin 60 de zileînainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, are dreptul la un stimulent de inserţieîn cuantum de 650 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.
 • Acordarea pe bazanetransferabilă de celpuţin o lună, a dreptului la concediul pentru creşterea copilului se aplică parinţilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia după cum urmează: a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.Solicitarea concediului de către celălalt părinte se face pe bază de cerere şi documente doveditoare cu cel puţin de 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.
 • În situaţia în care persoana îndreptăţită nusolicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, acesta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv A.J.P.I.S Dolj cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani (în cazul copilului cu handicap). Dacă dreptul propriu la concediu şi indemnizaţie nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului acordat primului părinte se reduc cu o lună.
 • Precizări referitoare la termenele de depunere a cererilor (Indemnizaţia pentru creşterea copilului):

 • a) începând cu ziua următoare celei în care încetează conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată;
 • b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată, în cazul peroanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 • c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei,plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a, b, c.
 • Solicitarea concediului de către celălalt părinte se face pe bază de cerere şi documente doveditoare cu cel putin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.
 • ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR PREVĂZUTE DE OUG 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare, următoarelor categorii de persoane:
  -Persoana care are în întreținere copii cu dizabilități grave sau accentuate.

 • Cerere şi declarație pe propria răspundere pentru acordarea indemnizației lunare a copilului/adultului cu handicap;
 • Cerere de suspendare – conform cu originalul;
 • Decizie de suspendare;
 • Adeverință cu stagiul de cotizare;
 • Copie certificat și hotărâre privind încadrarea copilului într-un grad de handicap;
 • Extras de cont cu codul IBAN
 • Carte identitate – soț si soție – original şi copie;
 • Certificat de căsătorie , după caz - original şi copie;
 • Certificat de naștere copil pentru care se solicită dreptul - original şi copie;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap al părintelui sau persoanei îndreptățite care solicită dreptul - original şi copie;
 • Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției;
 • Hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției;
 • Hotărâre judecătorească sau hotărâre a Comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului;
 • Decizie a directorului general al D.G.A.S.P.C. sau hotărâre judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgență;
 • Hotărâre judecătorească de instituire a tutelei sau hotărâre a autoritățiitutelare;
 • Dovada eliberată de autoritățile competente din care să rezulte că persoana îndreptățită nu beneficiază de drepturile prevăzute de Legea 448/2006, republicată ( art. 41, alin. 3 )
 • Dovada eliberată de autoritățile competente, respectiv ANAF,din care să rezulte că solicitantul nu realizează alte venituri în afara indemnizației lunare a adultului cu handicap (grav, accentuat )
 • Dosar cu șină;Pentru cetățenii străini sau apatrizi, componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autoritățile române, precum și cu alte documente.Documentele vor fi prezentate în original și copie.

 • b) Acordarea stimulentului de inserţie lunar
  - Lista acte necesare stimulent:


 • Cerere tip de acordare a stimulentului de insertie si Declaraţiile pe propria răspundere
 • Carte identitate – soț si soție – original și copie;
 • Certificat de căsătorie – original şi copie;
 • În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, se va prezenta anchetă socială efectuată de către Serviciul Autoritate Tutelară. Actele necesare în vederea obţinerii anchetei sociale (copie adeverinţă angajator/elev/student, copii BI/CI părinţi, copie certificat naştere copil)
 • Certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul – original şi copie;
 • Certificatele de naştere ale celorlalţi copii – original şi copie;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap, după caz –original şi copie;
 • Acte doveditoare, după caz, privind componenţa familiei, filiaţia copiilor, situaţia lor juridică –(original şi copii), Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, Hotărâre judecătorească de încuvinţare a adopţiei, Hotărâre judecătorească sau hotărâre D.G.A.S.P.C pentru măsura plasamentului, plasamentului în regim de urgenţă, Hotărâre judecătorească de instituirea tutelei sau hotărâre a autorităţii tutelare, Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoaneiminore lipsitede capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile
 • Adeverinţă (anexa4) eliberată de angajatorsau alte autorităţi competente din care să rezulte că persoana îndreptăţită și-a reluat activitatea și va realiza venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal-în cazul persoanelor care au beneficiat de indemnizație de creștere copil
 • Adeverinţă (anexa2) eliberată de angajatorsau alte autorităţi competente din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat venituri-în cazul persoanelor care nu au beneficiat de indemnizație de creștere copil
 • Decizia de încetare a supendării activității (reluare a activităţii)-copie certificată pentru conformitate cu originalul de către angajator ;
 • Adeverinţă că a beneficiat de indemnizaţie/stimulent eliberată de A.J.P.I.S. Dolj cu sediul în str. Unirii nr. 10, cam.18.
 • Beneficiarul stimulentului de inserţie este obligat să comunice în scris AJPIS Dolj orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15zile lucrătoare de la apariţia acesteia.
 • Stimulentul de inserțiese poatevira într-un cont bancar-extrasul de cont trebuie adus în copie pe numele solicitantului
 • Dosar de carton cu şină.

 • Potrivit prevederilor O.U.G nr.111/2010, cu modificările şi completările ulterioare persoanele care au realizat timp de 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit, pot beneficia de:

 • concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani ,precum şi o indemnizaţie lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni din ultimiidoi ani anteriori datei naşterii copilului, care nu poate fi mai mică de1250 lei.Părintele care se reîntoarce la muncă cu cel puţin 60 de zileînainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, are dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum de 650 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.
 • Acordarea pe baza netransferabilă de cel puţin o lună, a dreptului la concediul pentru creşterea copilului se aplică parinţilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia după cum urmează:
  • a) cel puţino lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
  • b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.Solicitarea concediului de către celălalt părinte se face pe bază de cerere şi documente doveditoare cu cel puţin de 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.
  În situaţia în care persoana îndreptăţită nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, acesta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv A.J.P.I.S Dolj cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani (în cazul copilului cu handicap). Dacă dreptul propriu la concediu şi indemnizaţie nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului acordat primului părinte se reduc cu o lună. Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:
  • a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile calendaristice de la acea dată
  • b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile calendaristice de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente
  • c) de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 30 zile calendaristice de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
  • d) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia sesuspenda, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;
  • e) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit.a), b), c), d).


 • Acte necesare pentru depunerea dosarului pentru Alocaţia de stat pentru copii, conform Legii nr.61/1993, cu modificările şi completările ulterioare

 • Cerere tip pentru acordare alocaţiei de stat pentru copii
 • Certificat naştere copil-copie şi original;
 • Cărți identitate părinți-copie şi original;
 • Certificat de căsătorie –original şi copie;
 • Extras contpe numele solicitantului -(dacă se doreşte plata în cont bancar)
 • Dosar de carton cu șină;
  SE SEMNEAZĂ DE AMBII PĂRINȚI ÎN FAȚA FUNCȚIONARULUI CARE PRIMEȘTE CEREREA.SE COMPLETEAZĂ OBLIGATORIU ADRESA DE E-MAIL.

 • EXCEPȚII:
  • Copilul nu este recunoscut de tată – dovada o constituie CN;
  • Părinții sunt despărțiți în fapt – declarația notarială a părintelui care solicită alocația sau ancheta socială întocmită de serviciul de specialitate din cadrul primăriei;
  • Unul dintre părinți este decedat – dovada CD;
  • Tatăl biologic al copilului nu este soțul mamei – declarație notarială;
  • Unul dintre părinți este cetățean al unui stat membru UE iar părintele care depune cererea declară nu are date despre celălalt sau sunt despărțiți în fapt –va completa cererea de alocație la partea rezervată celuilalt părinte cu numele/prenumele, data nașterii, locul unde au locuit împreună înainte de despărțire și se va efectua anchetă socială din care să rezulte dacă minorul locuiește efectiv în România.

  ACTE NECESARE ( OBLIGATORII ) PENTRU DEPUNEREA ALOCAȚIILOR DE STAT PENTRU COPII NĂSCUȚI ÎNTR-UN STAT MEMBRU

 • Cerere tip pentru acordare alocaţiei de stat pentru copii și solicitare suplimentară de informații
 • Certificat naştere copil - copie şi original;
 • Cărți identitate părinți - copie şi original;
 • Certificat de căsătorie – original şi copie;
 • Extras contpe numele solicitantului -(dacă se doreşte plata în cont bancar)
 • Dosar de carton cu șină;
 • Solicitarea suplimentară de informații trebuie COMPLETATĂ PERSONAL, CORECT ȘI COMPLET. SE SEMNEAZĂ DE AMBII PĂRINȚI ÎN FAȚA FUNCȚIONARULUI CARE PRIMEȘTE CEREREA
  • 1. A locuit cu REZIDENȚĂ în STATUL MEMBRU: - fotocopie act de identitate din țara respectivă-se va menționa numărul de identificare avut, respectiv: -InsuranceNumber –Anglia;-Codice Fiscale –Italia-DNI/NIE –Spania.
  • 2. Dacă unul dintre părinți (ambii) au lucrat cu Contract de Muncă – dovada din care să rezulte încetarea contractului de muncă.
  • 3. Dacă unul dintre părinți (ambii) nu au lucrat cu Contract de Muncă –în străinătate și nici în România la data depunerii cererii se vor completa atât cererea cât și suplimentul
  • 4. În cazul în care unul dintre părinți sau ambii lucrează ÎNCĂ în statul membru-se va solicita OBLIGATORIU –ALOCAȚIAîn statul respectiv


 • Orasul Bailesti
  Asezare geografica
  Festivitati locale
  Personalitati
  Turism si imprejurimi
  Galerii Foto

  Registrul Agricol
  Vanzare-cumparare terenuri agricole

  Urbanism
  Anunturi urbanism
  Regulament urbanism
  Situatie asfaltare strazi

  Stare Civila
  Publicatii casatorii

  Asistenta Sociala
  Anunturi
  Activitatea proprie
  Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

  Mediu si ISU
  Anunturi si comunicari

  Transparenta
  Monitorul Oficial Local
  Dezbateri publice
  Grila salarizare
  Grila salarizare 09 2019
  Grila salarizare 03 2020
  Grila salarizare Politia Locala
  Consilii consultative cetatenesti


  © 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
  Toate drepturile rezervate